KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto 2023–2025 m. strategija

 

 

 

 

Prioritetiniai iššūkiai

Technologinė kaita ir hipersusietumas

Kasdieninis žmogaus santykis su technologijomis keičia mūsų gyvenimo būdą, jo tempą, darbo pobūdį ir valdymo sistemas.

Daugialypės krizės ir atsparumas

Sparčiai kintanti aplinka reikalauja naujų gebėjimų numatyti įvairias rizikas ir joms pasirengti.

Sociokultūrinės transformacijos

Skaitmeniškumas, identiteto ir vertybių transformacijos keičia sociokultūrinę, kalbinę aplinką ir kelia naujus iššūkius ateities profesionalams.

 

Studijos

Šiuolaikinis studijų dizainas

Strateginis tikslas – vystyti šiuolaikinės visuomenės poreikius ir tendencijas atitinkančias studijas.

Uždaviniai:

Rodikliai: studijų modulių, atliepiančių prioritetines tematikas, skaičius.

Rodikliai: įrengtos erdvės pažangiems dėstymo metodams (hibridinėms studijoms ir t. t.).

Rodikliai: dėstytojų, pagilinusių pedagogines kompetencijas ir jas taikančių dėstymo procese, skaičius.

Darna su KTU strategija prioritetinėse veiklose: studijų programų ir proceso tobulinimas, studijų aplinkos modernizavimas.

Tarptautiškos studijos

Strateginis tikslas – didinti studijų tarptautiškumą ir žinomumą užsienyje.

Uždaviniai:

Rodikliai: tarptautinę akreditaciją turinčių studijų programų skaičius, į studijų modulius atvykstančių užsienio dėstytojų skaičius.

Rodikliai: laipsnio siekiančių užsienio studentų skaičius.

Rodikliai: išvykusiųjų dalinėms studijoms ir užsienio praktikoms studentų skaičius, dėstymo vizituose dalyvavusių dėstytojų skaičius.

Darna su KTU strategija prioritetinėse veiklose: studijų programų ir proceso tobulinimas, akademinio personalo ugdymas.

Mokslu ir praktika grįstos studijos

Strateginis tikslas – stiprinti studijų mokslinį ir taikomąjį aspektus.

Uždaviniai:

Rodikliai: analitinėms kompetencijoms ugdyti skirtų modulių skaičius.

Rodikliai: studijų veiklose dalyvaujančių Lietuvos ir užsienio institucijų praktikų-profesionalų ir kviestinių mokslininkų skaičius.

Rodikliai: konferencijose dalyvavusių studentų skaičius, studentų pranešimų / publikacijų skaičius, į mokslinių tyrimų projektus įsitraukusių studentų skaičius.

Darna su KTU strategija prioritetinėse veiklose: studijų programų ir proceso tobulinimas.

 

Mokslas

Strateginis tikslas – aktyviai plėtoti tyrėjų metodologines kompetencijas, siekiant stiprinti mokslo tyrimų kokybę.

Uždaviniai:

Darna su KTU strategija prioritetinėse veiklose: mokslinių tyrimų rezultatų gerinimas, MTEPI ekosistemos kūrimas.

Strateginis tikslas – intensyvinti tarpdisciplininius į bendradarbiavimą ir tarptautiškumą orientuotus mokslinius tyrimus.

Uždaviniai:

Rodikliai: tarptautinių projektų skaičius, paraiškų su tarptautiniais partneriais skaičius, publikacijų su užsienio bendraautoriais skaičius, į aktyvias pozicijas / veiklas tarptautinėse organizacijose ir programose įsitraukusių fakulteto tyrėjų skaičius.

Darna su KTU strategija prioritetinėse veiklose: mokslinių tyrimų rezultatų gerinimas, MTEPI ekosistemos kūrimas, tarptautinių projektų portfelio planavimas.

Strateginis tikslas – didinti fakulteto mokslinių tyrimų socialinį poveikį nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Uždaviniai:

Darna su KTU strategija prioritetinėse veiklose: mokslinių tyrimų rezultatų gerinimas, MTEPI ekosistemos kūrimas, tarptautinių projektų portfelio planavimas.

 

Organizacijos vystymas

Strateginis tikslas – stiprinti akademinio ir administracinio personalo kompetencijas.

Uždaviniai:

Rodikliai: konkursinių akademinių darbuotojų procentas nuo visų akademinių darbuotojų.

Rodikliai: išorės fondams teiktų paraiškų skaičius, studijų ir mokslo veikloms vykdyti įdarbintų doktorantų skaičius, įdarbintų akademinių darbuotojų iš užsienio skaičius.

Rodikliai: kvalifikaciją kėlusių darbuotojų dalis.

Darna su KTU strategija prioritetinėse veiklose: žmonių išteklių vystymas.

Strateginis tikslas – puoselėti dalijimosi patirtimi kultūrą.

Uždaviniai:

Rodikliai: dalijimosi patirtimi renginių skaičius, aktyvių sutarčių su socialiniais partneriais skaičius, Fakulteto vykdomose veiklose dalyvaujančių alumnų skaičius.

Rodikliai: reguliarūs kasmėnesiniai naujienlaiškiai, reguliarūs susitikimai su Fakulteto bendruomene.

Darna su KTU strategija prioritetinėse veiklose: efektyvios komunikacijos užtikrinimas.

Strateginis tikslas – atnaujinti infrastruktūros bazę studijų ir mokslo veikloms plėtoti ir darbo sąlygoms gerinti.

Uždaviniai:

Rodikliai: infrastruktūros bazei atnaujinti skirta lėšų suma, išorės lėšoms pritraukti teiktų paraiškų skaičius.

Rodikliai: darbo priemonėms ir kompiuteriams įsigyti skirtų lėšų suma, darbuotojų pasitenkinimo rodiklis.

Darna su KTU strategija prioritetinėse veiklose: infrastruktūros modernizavimas.