Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas – studijuok dėl savęs

Fakultetas yra ypatingas savo socialine misija. Mes rūpinamės ne tik savimi, bet ir darnia aplinka – savo šalimi, bendruomene, pasauliu. Dalyvaujame viešosiose diskusijose ir debatuose, pristatome visuomenei įrodymais grindžiamas mokslines įžvalgas aktualiais viešojo diskurso klausimais. Mums svarbu, kad fakultete vykdomi tyrimai bei kuriamos socialinės inovacijos prisidėtų prie mūsų šalies ir pasaulio gerovės, nes mes neabejingi savo šalies ir pasaulio likimui.

Rask studijas

 

 

 

Vizija

atvira, įtrauki, tarpdiscipliniškumą ir kūrybiškumą skatinanti, ateities iššūkius sprendžianti akademinė bendruomenė, įgalinanti darnų visuomenės ir valstybės vystymąsi per mokslo, meno ir technologijų sinergiją.

Misija

prisidėti prie darnaus visuomenės ir valstybės vystymosi, kuriant ir perduodant tarpdisciplininiais mokslo tyrimais grįstas žinias bei ugdant kūrybingas, atsakingas, kritiškai mąstančias asmenybes, gebančias eksperimentuoti, priimti pokyčių
iššūkius ir puoselėti humanistines vertybes

Vertybės

Atvirumas ir pasitikėjimas, bendradarbiavimas ir bendruomeniškumas, pilietiškumas ir atsakomybė, pagarba tradicijoms ir drąsa pokyčiams.

Siekiame ugdyti absolventus – Lietuvos ir pasaulio piliečius, pasiruošusius nacionalinei ir tarptautinei darbo rinkai. Fakulteto prioritetas – socialinė partnerystė ir tarptautiškumas. Bendradarbiavimas su privataus ir viešojo sektoriaus organizacijomis, vietos bendruomenėmis, Alumni suteikia rinkos poreikius atitinkančių praktinių žinių, gebėjimų bei įgūdžių, skatina kurti bendrus projektus, siūlyti inovatyvius sprendimus ir organizuoti praktinę veiklą. Studijų ir praktikos patirtis užsienio universitetuose ar organizacijose bei užsienio mokslininkų ir ekspertų dalyvavimas studijų procese yra būtina sėkmės sąlyga studijų kokybei užtikrinti.

Siekiame suburti tarptautiškai pripažintą dėstytojų ir tyrėjų bendruomenę studijų kokybei užtikrinti. Skatiname dėstytojus ir tyrėjus nuolatos tobulėti, kelti profesinę kvalifikaciją, vykdyti mokslinius tyrimus ir projektus, sieti teorines žinias su naujausia praktine patirtimi, įsilieti į nacionalinius ir tarptautinius ekspertinius tinklus. Norime, kad mūsų dėstytojai būtų pokyčių lyderiai, ieškantys naujų, netradicinių, kūrybiškų sprendimų, skatinantys studentus kritiškai mąstyti ir analizuoti aplinką.

K. Donelaičio ir A. Mickevičiaus gatvių kampe žvilgsnį patraukia stambus dviejų ir pusės aukšto pastatas – istorijon jis įėjo kaip Lietuvos universiteto Pirmieji rūmai. Šie rūmai mena:

1922 m. vasario 16 d. Kaune Aukštųjų kursų pagrindu buvo įkurtas Lietuvos universitetas.

1922 m. kovo 24 d. Steigiamasis Seimas patvirtino Lietuvos universiteto statutą ir nuo šių metų Lietuvos universiteto pastatas visus penketą metų (iki 1927 m) buvo pagrindiniai ir vieninteliai Lietuvos universiteto rūmai.

Nuo 1927 metų jie vadinti Pirmaisiais rūmais. Čia buvo įsikūręs Rektoratas ir veikė Teisių fakultetas, buvo Matematikos-gamtos fakultetų auditorijos. Čia yra didžioji Universiteto salė (aula), kurioje vykdavo ir dabar vyksta iškilmingi Universiteto, Senato posėdžiai.

Šie rūmai turi gilią mokslinę, kultūrinę dvasią, kadangi nuo pat pradžių buvo tapę svarbiausiu Lietuvos intelektualiojo ir kultūrinio gyvenimo centru. Čia kūrė, dirbo ir dėstė tokie visuomenės šviesuliai, kaip Zigmas Žemaitis, Jonas Gudaitis-Vabalas, Petras Leonas, Petras Šalčius, Vladas Jurgutis, Augustinas Janulaitis, Teodoras Daukantas ir kiti.

 

Dekanatas

Ainius Lašas

Doc. dr. Ainius Lašas

Dekanas
Aušra Berkmanienė

Aušra Berkmanienė

Akademinio centro vadovė
Prof. dr. Eglė Vaidelytė

Prof. dr. Eglė Vaidelytė

Studijų prodekanė
Prof. dr. Ramunė Kasperė

Prof. dr. Ramunė Kasperė

Mokslo prodekanė

Medijos

 

Partneriai ir bendradarbiavimas

Fakulteto Alumnai