Rask studijas

Medijos

 

Apie fakultetą

Vizija

Siekiame, kad mūsų fakultetas taptų intelektualia kūrybine erdve, kurioje gimsta inovatyvūs sprendimai bei geriausios idėjos. Kuriame studentų ir dėstytojų poreikius atitinkančią aplinką, palankią kūrybai ir bendradarbiavimui. Neapsiribojame tradiciniu paskaitų dėstymu ir ieškome inovatyvių didaktinių metodų, ugdančių kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus ir komunikacinę dalykinę kompetenciją. Inicijuojame tarpkryptinius projektus kartu su kitų fakultetų ar universitetų bendruomenėmis.

Misija

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto tikslas yra ne tik suteikti pasirinktų studijų krypčių žinių ar įgūdžių, bet ir humanistinių vertybių, europietiškos kultūros ir tarpdalykiškumo dvasia ugdyti kūrybingas, atsakingas ir atviras asmenybes, kurios geba priimti pokyčių iššūkius, nebijo eksperimentuoti, geba kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, analizuoti savo aplinką, žino savo šalies istoriją, supranta ir gerbia kitas kultūras bei tradicijas, moka valdyti ir įdarbinti technologijas.

Vertybės

Fakulteto akademinei bendruomenei labai svarbi studento ir dėstytojo partnerystė, pasitikėjimas vienas kitu. Manome, kad kiekvieno dėstytojo pareiga skatinti studentą kritiškai mąstyti, diskutuoti ir argumentais pagrįsti savo teiginius, laisvai reikšti mintis ir idėjas, nebijoti klysti ir ieškoti netradicinių problemų sprendimo būdų.

Siekiame ugdyti absolventus – Lietuvos ir pasaulio piliečius, pasiruošusius nacionalinei ir tarptautinei darbo rinkai. Fakulteto prioritetas – socialinė partnerystė ir tarptautiškumas. Bendradarbiavimas su privataus ir viešojo sektoriaus organizacijomis, vietos bendruomenėmis, Alumni suteikia rinkos poreikius atitinkančių praktinių žinių, gebėjimų bei įgūdžių, skatina kurti bendrus projektus, siūlyti inovatyvius sprendimus ir organizuoti praktinę veiklą. Studijų ir praktikos patirtis užsienio universitetuose ar organizacijose bei užsienio mokslininkų ir ekspertų dalyvavimas studijų procese yra būtina sėkmės sąlyga studijų kokybei užtikrinti.

Siekiame suburti tarptautiškai pripažintą dėstytojų ir tyrėjų bendruomenę studijų kokybei užtikrinti. Skatiname dėstytojus ir tyrėjus nuolatos tobulėti, kelti profesinę kvalifikaciją, vykdyti mokslinius tyrimus ir projektus, sieti teorines žinias su naujausia praktine patirtimi, įsilieti į nacionalinius ir tarptautinius ekspertinius tinklus. Norime, kad mūsų dėstytojai būtų pokyčių lyderiai, ieškantys naujų, netradicinių, kūrybiškų sprendimų, skatinantys studentus kritiškai mąstyti ir analizuoti aplinką.

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas yra ypatingas ir savo socialine misija. Mes rūpinamės ne tik savimi, bet ir darnia aplinka – savo šalimi, bendruomene, pasauliu. Dalyvaujame viešosiose diskusijose ir debatuose, pristatome visuomenei įrodymais grindžiamas mokslines įžvalgas aktualiais viešojo diskurso klausimais. Mums svarbu, kad fakultete vykdomi tyrimai bei kuriamos socialinės inovacijos prisidėtų prie mūsų šalies ir pasaulio gerovės, nes mes neabejingi savo šalies ir pasaulio likimui.

K. Donelaičio ir A. Mickevičiaus gatvių kampe žvilgsnį patraukia stambus dviejų ir pusės aukšto pastatas – istorijon jis įėjo kaip Lietuvos universiteto Pirmieji rūmai. Šie rūmai mena:

1922 m. vasario 16 d. Kaune Aukštųjų kursų pagrindu buvo įkurtas Lietuvos universitetas.

1922 m. kovo 24 d. Steigiamasis Seimas patvirtino Lietuvos universiteto statutą ir nuo šių metų Lietuvos universiteto pastatas visus penketą metų (iki 1927 m) buvo pagrindiniai ir vieninteliai Lietuvos universiteto rūmai.

Nuo 1927 metų jie vadinti Pirmaisiais rūmais. Čia buvo įsikūręs Rektoratas ir veikė Teisių fakultetas, buvo Matematikos-gamtos fakultetų auditorijos. Čia yra didžioji Universiteto salė (aula), kurioje vykdavo ir dabar vyksta iškilmingi Universiteto, Senato posėdžiai.

Šie rūmai turi gilią mokslinę, kultūrinę dvasią, kadangi nuo pat pradžių buvo tapę svarbiausiu Lietuvos intelektualiojo ir kultūrinio gyvenimo centru. Čia kūrė, dirbo ir dėstė tokie visuomenės šviesuliai, kaip Zigmas Žemaitis, Jonas Gudaitis-Vabalas, Petras Leonas, Petras Šalčius, Vladas Jurgutis, Augustinas Janulaitis, Teodoras Daukantas ir kiti.

 

Dekanatas

 

Partneriai ir bendradarbiavimas

Fakulteto Alumnai