Mokslas

KTU SHMMF mokslininkai vykdo svarbius mokslinius tyrimus prioritetinėse Universiteto mokslo kryptyse, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, organizuoja konferencijas. Fakulteto padaliniai ir personalas ženkliai prisideda prie strateginių Universiteto tikslų, o fakulteto mokslininkų ekspertinė nuomonė yra vertinama tiek mokslo, tiek visuomenės informavimo srityse.

 

Tyrimų kryptys

Tyrimų vizija – kuriant edukologijos mokslo fundamentalias ir taikomąsias žinias, padėti vystyti Lietuvos sumanią visuomenę, sukaupiant edukacinių žinių tezaurą, kad Lietuvoje gyvenantiems žmonėms ir Lietuvos piliečiams, gyvenantiems svetur, galėtų būti sukurtos edukacinės sąlygos įsitraukti į aktyvų gyvenimą ir darbo veiklą.

Tyrimai susiję su šiuolaikinės visuomenės kompleksiškumo, grėsmių, vystymosi iššūkių moksliniu pažinimu. Horizontaliąja mokslinių tyrimų dedamąja yra rizikos ir saugumo studijos. Mokslo grupės tapatybę apibrėžia akcentai pilietinės visuomenės ir darnios socialinės raidos tyrimams.

Šių mokslo tyrimų laukas – eksperimentinis, tarpkryptis ir inovatyvus, apibūdinamas naujadaru „Numanities” (new humanities – naujieji humanitariniai mokslai). „Numanities“ siekia užtikrinti, kad pažanga būtų vyksmas, judantis ne pirmyn ar atgal, o labiau link objekto (žmonių, aplinkos, kt.).

Analitinių perspektyvų laukas: akustinės bei vizualiosios kultūros sintezė, kalbos technologizacija bei naujųjų medijų „raštingumas“, nelinijinis naratyvas bei revoliucinė „mobility turn“ paradigma, kultūros vartotojų socialinės charakteristikos, kritinė medijų teorija bei medijų istorinė ir kultūrinė sklaida.

Vertimo tyrimų grupės tikslas yra vykdyti aukščiausio lygio tarpkrypčius vertimo, vertimo technologijų kalbos industrijoje tyrimus užtikrinant mokslo ir studijų sąveiką mokslu grindžiamose vertimo ir lingvistikos studijų programose.

Viešojo valdymo tarpdisciplininė (apjungiant viešojo administravimo, politikos, teisės, ekonomikos ir kt. mokslus) prigimtis lemia tiriamų klausimų įvairiapusiškumą bei kompleksiškumą. Tyrimai apima veiklos valdymo aspektus daugiapakopėje viešojo valdymo sistemoje įvairiuose kontekstuose/ viešojo valdymo srityse.

 

Mokslo grupės

Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis Pagrindinė tyrėja doc. dr. Aistė Balžekienė
Viešojo valdymo tyrimai Pagrindinė tyrėja doc. dr. Raminta Pučėtaitė
Edukaciniai tyrimai Pagrindinė tyrėja prof. dr. Brigita Janiūnaitė
Vertimo ir kalbų tyrimai Pagrindinė tyrėja prof. dr. Saulutė Juzelėnienė
Skaitmeninė kultūra, komunikacija ir medijos Pagrindinis tyrėjas prof. dr. Saulius Keturakis
 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Suintensyvėjo mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas tarptautinėse ir tarptautinėse pripažintose leidyklose leidžiamuose leidiniuose. Tyrėjai ėmėsi lyderystės pozicijų tarptautiniuose profesiniuose tinkluose, plečia ekspertinių veiklų apimtis (yra svarbių tarptautinių mokslo organizacijų ekspertai, mokslo žurnalų redkolegijų nariai ir kt).

Fakultete tyrimus vykdo jaunieji mokslininkai. Per pastaruosius du metus buvo apgintos šios disertacijos:

PAVARDĖ,
VARDAS
DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO
VADOVAS
GYNIMO
METAI
Žalkauskaitė Ugnė Perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką fenomenas Lietuvoje: neįgalaus jaunimo atvejis Brazienė R. 2016
Budrys Robertas Statistinis tradicinio lietuvių dainavimo dermių tyrimas: akustinis ir kognityvus aspektai Ambrazevičius R. 2016
Trainauskienė Sigita Parlamento vaidmuo užsienio politikos formavime: naujosios demokratijos atvejis Krupavičius A. 2015
Jurkevičienė Jurgita Elektroniniai socialiniai tinklai naujosiose socialinėse medijose: dalyviai ir jų veiklos Krupavičius A. 2015
Eidimtas Andrius Edukaciniai veiksniai, darantys įtaką racionalaus sprendimo stoti į universitetą sėkmei Jucevičienė P. 2015
Juknevičienė Vita Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo vystymas Domarkas V. Jucevičius R. 2015
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Fakultete teikiamos tokios mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos:
Fakultete vykdomi tyrimai apima įvairias sritis susijusias su edukacija, politika, sociologija, valdymu, karjera, darbu, Europos Sąjunga, menotyra, kalbomis, vertimu, lingvistika, komunikacija, medijomis, filosofija, psichologija, visuomene, pilietiškumu, valstybės tarnyba, muzika, švietimu, sveika gyvensena ir kt.

KTU Atviros prieigos centras

Fakulteto mokslininkų sukurtais sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiaujame su užsakovais vykdydami veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų bei plėtros projektų. Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau
 

Mokslo projektai

Tarptautiniai projektai

ERASMUS + programa: Risk and Security Governance Studies within Baltic – Nordic Academic Community of Practice (2015-2018, vadovas – dr. E. Gaulė)
2016 – 2019 m. Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro prioriteto “Sujungta bendroji skaitmeninė rinka” priemonė “Piliečių teisių įgalinimas per naujas informacines ir komunikacines technologijas (ECIT): “Maži vaikai (0-8) ir skaitmeninės technologijos“
(2016 – 2019, vadovė prof. dr. Vilmantė Liubinienė, koordinuojantis pagrindinis partneris – Italija)
„Studijų užsienyje tyrimas: Europos perspektyva (SAREP)“, 2016–2020, dr. S. Juzelėnienė (COST)
„Piliečių mokslinė veikla kūrybiškumui, moksliniam raštingumui ir inovacijoms Europoje skatinti“, 2016–2020, dr. E. Butkevičienė (COST)
„Europos tinklas – kalbų mokymasis ir bendruomeniniai ištekliai“, 2017–2021, dr. R. Kasperavičienė (COST)
„Socialinių įmonių tyrėjų naujos kartos įgalinimas“, 2017–2021, dr. E. Butkevičienė (COST)
„Europos aplinkosauginio pilietiškumo tinklas“, 2017–2021, dr. A. Telešienė (COST)
„Vaikų skaitmeninis raštingumas ir įvairių modalumų veiklos“, 2015–2019, dr. V. Liubinienė (COST)
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ „Neekonominių veiksnių reikšmė Lietuvos gyventojų emigracijai“, dr. Thomas Andrew Bryer

 

Nacionaliniai projektai

2016–2018 m. VLKK programos „Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida“ projektas: „Baigiamųjų darbų tvarkyba“ (vadovė doc. dr. J. Mikelionienė)
Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialiniai tinklai, socialinė gerovė ir religija, ISSP LT‐STR (ISSP LT‐STR) (Vadovė – dr. Eglė Butkevičienė. Trukmė 2017–2019)
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“. Projektas „Lietuvos mokytojų subjektyvi gerovė palyginamojoje perspektyvoje“. Mokslinį tyrimą vykdo Kauno technologijos universiteto Socialinės pedagogikos bakalauro studijų programos studentė Raminta Jutaitė (Vadovė – prof. dr. A. Telešienė)
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.Projektas „Problemų įrėminimas klimato inžinerijos valdymo diskursuose“. Mokslinį tyrimą vykdo Kauno technologijos universiteto Naujųjų medijų kalbos bakalauro studijų programos studentė Leta Bielinytė (Vadovas – dr. F. Rabitz).
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“. Projektas „Pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo sąsajos su matematikos mokymosi pasiekimais, taikant inovatyvias kūno kultūros pamokas“. Mokslinį tyrimą vykdo Kauno technologijos universiteto Edukologijos antrosios pakopos studijų programos studentė Laura Kimantienė (Vadovė – doc. dr. I. Klizienė).
LMA mokslinis projektas „Socialinis klimato kaitos suvokimas: Lietuvos atvejis tarptautinėje Europos lyginamojoje perspektyvoje“ (KliKS) (Vadovė – dr. Audronė Telešienė. Trukmė 2017–2020)
Neformali politika Lietuvoje (INFORM) (Vadovas – dr. Ainius Lašas. Trukmė 2017–2019)
 

Reikšmingiausios publikacijos

Bendikienė, Regita; Bertašius, Mindaugas; Čiuplys, Antanas; Navasaitis, Jonas; Žaldarys, Gintautas. Excavations of ironware of the third–fifth century from Marvele necropolis (Lithuania) // Archaeological and anthropological sciences. Berlin: Springer. ISSN 1866-9557. 2017, vol. 9, iss. 00, p. [1–21]. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science); Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Scopus; Current Contents/Social & Behavioral Sciences; Current Contents/Arts & Humanities]. [M.kr. 08T]. [IF: 1,844 (2016, SCIE)] [SNIP: 0,866; SJR: 1,056 (2015, Scopus)].
Horbačauskienė, Jolita; Kasperavičienė, Ramunė; Petronienė, Saulė. Translation studies: translator training vs employers’ expectations // Journal of language and cultural education. Berlin: De Gruyter Open. ISSN 1339-4045. 2017, vol. 5, iss. 1, p. 145-159. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); ERIH PLUS]. [M.kr. 04H].
Janiūnaitė, Brigita; Petraitė, Monika. Interactions among open innovation activities, organizational learning and competence in business and public organizations: issues of measuring // Proceedings of the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 15-16 September, 2016, Jyväskylä, Finland / edited by I. Aaltio, M. T. Eskelinen. Reeading: ACPI, 2016, ISBN 9781911218074. p. 328-335. [Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities]. [M.kr. 03S]. [Indėlis: 0,500]
Keturakis, Saulius. „McLuhan Inc.“: kaip jam tai pavyko? // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2017, Nr. 90, p. 71-81. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Scopus; Humanities International Complete; The Philosopher’s Index; CEEOL]. [M.kr. 01H] [SNIP: 0,027; SJR: 0,150 (2015, Scopus)]. [Indėlis: 1,000]
Klizienė, Irina; Sipavičienė, Saulė; Vilkienė, Jovita; Astrauskienė, Audronė; Cibulskas, Gintautas; Klizas, Šarūnas; Čižauskas, Ginas. Effects of a 16-week Pilates exercises training program for isometric trunk extension and flexion strength // Journal of bodywork and movement therapies. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1360-8592. 2017, vol. 21, iss. 1, p. 124-132. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; CINAHL Complete; EMBASE; Ingenta Connect; Nursing Resource Center; ScienceDirect; SPORTDiscus with Full Text]. [M.kr. 07S] [SNIP: 0,882; SJR: 0,530 (2015, Scopus)]. [Indėlis: 0,571]
Lašas, Ainius. Behind the storefront of democracy: the case of media–politics relations in Lithuania // Journalism. Thousand Oaks, CA: Sage. ISSN 1464-8849. 2017, vol.00, iss. 00, p. [1-18]. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus]. [M.kr. 02S]. [IF: 1,484 (2016, SSCI)] [SNIP: 1,849; SJR: 1,932 (2015, Scopus)].
Lašas, Ainius; Garcia-Retamero, Rocio; Jankauskaitė, Vaida; Simonaitytė, Vitalija. Living in the past: the impact of victimization memory on threat perceptions // Memory studies. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. ISSN 1750-6980. 2017, vol. 00, iss. 00, p. [1-17]. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus]. [M.kr. 02S]. [IF: 0,966 (2016, SSCI)] [SNIP: 1,227; SJR: 0,322 (2015, Scopus)]
Morkevičius, Vaidas; Norkus, Zenonas. Towards rediscovery of social class after the post-communist transition: a comparative neo-weberian analysis of Baltic states // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2017, t. 28, Nr. 2, p. 128-138. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; SocINDEX with Full Text; The Philosopher’s Index; CSA Sociological Abstracts; CEEOL]. [M.kr. 02S]. [IF: 0,686 (2016, SSCI)] [SNIP: 0,485; SJR: 0,605 (2015, Scopus)].
Paunksnis, Šarūnas. Into the wild: otherness, desire and transforming film form in Hindi cinema // Archiv orientalni : quarterly journal of African and Asian studies. Praha: Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences. ISSN 0044-8699. 2016, vol. 84, iss. 1, p. 139-158. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Scopus]. [M.kr. 01H] [SJR: 0,100 (2015, Scopus)].
Šiugždinienė, Jurgita; Gaulė, Eglė; Rauleckas, Rimantas. In search of smart public governance: the case of Lithuania // SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, political sciences, law, finance, economics and tourism, 6-9 April, 2016, Vienna, Austria : conference proceedings, Vol. 1. Sofia: STEF92 Technology, 2016, ISBN 9786197105513. p. 229-236. [Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (Web of Science)]. [M.kr. 03S]. [Indėlis: 1,000]
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku