Mokslas

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto išskirtinumu tampa siekis bendradarbiaujant su technologiniais mokslais, sukurti integruotą socialinių, humanitarinių mokslų ir menų mokslinių tyrimų ir paslaugų aplinką. Fakulteto mokslo strategija remiasi trimis pagrindiniais tikslais:

Tarptautiškumas
Tarpdiscipliniškumas
Tyrimų metodologinė kokybė

 

Mokslo renginiai

 

Mokslo grupės

Fakultete vykdomi tyrimai susiję su prioritetinės universiteto mokslo krypties „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“. Dėl trijų mokslo sričių – socialinių ir humanitarinių mokslų bei menų – integracijos fakulteto MTEPI pasižymi plačiu tyrimų tematikų spektru, metodų įvairove ir tarpdiscipliniškumu.

Edukaciniai tyrimai

Kalba ir technologijos

Kiti socialinių, humanitarinių mokslų ir menų tyrėjai

Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis

Skaitmeninė kultūra, komunikacija ir medijos

Vertimo ir kalbų tyrimai

Viešojo valdymo tyrimai

 

Doktorantūra

Kauno technologijos universitetas siūlo doktorantūros studijas 19-oje mokslo krypčių technologijos, fizinių, socialinių bei humanitarinių mokslų srityse.

Socialinių, humanitarinių mokslų
ir menų fakulteto tyrimų tematikos:

Kodėl verta studijuoti?

  • Jungtinės / dvigubo laipsnio doktorantūros programos
  • Aktualios mokslinių tyrimų tematikos
  • Intensyvieji doktorantūros moduliai anglų kalba
  • Bent vienas modulis išklausomas užsienio institucijoje
  • MTEPI gebėjimų ugdymas ir stiprinimas
  • Tarptautinė doktorantų vasaros mokykla perkeliamųjų gebėjimų ugdymui

Apgintos disertacijos: 

Fakultete tyrimus vykdo jaunieji mokslininkai. Per pastaruosius 5 metus buvo apgintos šios disertacijos:

Vardas pavardė Gynimo metai Disertacijos pavadinimas (mokslo kryptis) Vadovas
Strazdaitė-Ziberkienė Aušra 2020 Lietuvybės apraiškos XIX a. muzikos leidiniuose (H003) Prof. dr. D. Kučinskas
Budžytė Agnė 2021 Energijos technologijų rizikos suvokimas ir socialinis priimtinumas klimato kaitos kontekste (S005) Prof. dr. A. Balžekienė
Škėrienė Sandrita 2021 Universiteto edukacinės aplinkos, įgalinančios studentus ugdytis problemos sprendimo, grįsto vertybėmis, gebėjimus (S007) Prof. dr. P. Jucevičienė
Leščinskij Robert 2020 Universiteto studentų organizacinio mokymosi gebėjimą plėtojantys formaliojo, neformaliojo ir informaliojo mokymosi veiksniai (S007) Prof. dr. P. Jucevičienė
Misiūnaitė-Bačiauskienė Eglė 2020 Studentų tarpdalykinis probleminis mokymasis (S007) Prof. dr. P. Jucevičienė
Vorevičienė Jurgita 2020  „Bendruomenių centrų vaidmenys Lietuvos vietos bendruomenėse“ (S 005) Prof. dr. Eglė Butkevičienė
Varankaitė Ulrika 2020 „Nuo muzikos klausymo iki ekstramuzikinių interpretacijų: muzikinė patirtis kaip multimodalus, semiotinis ir psichologinis reiškinys“ (H 003) Prof. dr. Dario Martinelli
Aurylaitė
Ieva
2019 „Vietos valdžios ir piliečių sąveika socialiniame tinkle „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atvejis“ (S 002) Prof. dr. Eglė Butkevičienė
Demidenko Valentina 2019 Priverstinių migrantų integracijos visuomenėje edukaciniai veiksniai (S 007) Doc. E. Štuopytė
Gaižiūnienė Lina 2019 Dėstytojų veiklų ypatumai adaptuojant inovatyvius studijų metodus (S 007) Prof. B. Janiūnaitė
Inokaitytė-Šmagarienė Solveiga 2018 Politinių partijų požiūriai į Europos integraciją: Lietuvos atvejo analizė 1992-2016 m. (S 002) Prof. A. Krupavičius
Simonaitytė Vitalija 2018 Politinės lyderystės įasmeninimas: Lietuvos politinių partijų analizė (S 002) Prof. A. Krupavičius
Gelbūdiūenė Edita 2018 Moterų, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje, edukacinis įgalinimas inovacijomis (S 007) Prof. B. Janiūnaitė
Zaremba Aurimas 2018 Partinis patronažas Lietuvoje (S 005) Prof. A. Krupavičius
Jankauskaitė Vaida 2018 Lietuvos interesų grupių organizacinė ir politinė elgsena ir jos veiksniai (S 005) Prof. A. Krupavičius
Jaleniauskienė Evelina 2018 Universiteto edukacinės aplinkos, įgalinančios studentus mokytis spręsti problemas (anglų kalbos studijų aspektu) (S 007) Prof. P. Jucevičienė
Zolubienė Eimantė 2018 Rizikos diskursas internetinėje Lietuvos naujienų žiniasklaidoje 2006-2014 m. (S 005) Prof. A. Telešienė
Nedzinskas Egidijus 2017 Būsimųjų profesionalų atsakomybės ugdymas(is) universitete (S 007) Prof. N. Bankauskienė
Nunokawa Yumiko 2017 M. K. Čiurlionio meninės kalbos kontekstualumas: rytų ir vakarų kultūrų sąšaukos ir įtaka M. K. Čiurlionio kūrybai (H 003) Prof. D. Kučinskas
Valinevičienė Gintarė 2017 Studentų individualus ir kolektyvinis mokymasis organizacinio mokymosi edukacinėse aplinkose (S 007) Prof. P. Jucevičienė
Putrienė Nijolė 2017 Tarpdisciplininių studijų programų kūrimo universitete įgalinimo veiksniai (S 007) Prof. B. Janiūnaitė
Dubosas Mindaugas 2017 Studentų savivaldaus mokymosi skatinimas taikant interaktyviąsias technologijas (S 007) Doc. G. Tautkevičienė
Budrys Robertas 2016 Statistinis tradicinio lietuvių dainavimo dermių tyrimas: akustinis ir kognityvinis aspektai (H 003) Prof. R. Ambrazevičius
Žalkauskaitė Ugnė 2016 Perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką fenomenas Lietuvoje: neįgalaus jaunimo atvejis (S 005) Doc. Brazienė Rūta
Juknevičienė Vita 2015 Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo vystymas (S 003) Prof. V. Domarkas
Eidimtas Andrius 2015 Edukaciniai veiksniai, darantys įtaką racionalaus sprendimo stoti į universitetą sėkmei (S 007) Prof. P. Jucevičienė
Jurkevičienė Jurgita 2015 Elektroniniai socialiniai tinklai naujosiose socialinėse medijose: dalyviai ir jų veiklos (S 005) Prof. A. Krupavičius
Trainauskienė Sigita 2015 Parlamento vaidmuo užsienio politikos formavime: naujosios demokratijos atvejis (S 005) Prof. A. Krupavičius
Jovarauskienė Donata 2014 Asmens sveikatos priežiūros lėšų surinkimo sistemos modelis (S 004) Prof. E. Bagdonas
Budreckienė Vaida 2014 Mokyklos vadovo inovacinės veiklos turinys (S 007) Prof. B. Janiūnaitė
Surgėlienė Jurgita 2014 Edukacinės aplinkos, įgalinančios mokinius svarstyti karjeros pasirinkimą (S 007) Prof. N. Bankauskienė

Mokslo projektai

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Rodyti daugiau
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Fakultete vykdomi tyrimai apima įvairias sritis susijusias su edukacija, politika, sociologija, valdymu, karjera, darbu, Europos Sąjunga, menotyra, kalbomis, vertimu, lingvistika, komunikacija, medijomis, filosofija, psichologija, visuomene, pilietiškumu, valstybės tarnyba, muzika, švietimu, sveika gyvensena ir kt.

 

Kontaktai

KTU Atviros prieigos centras

Fakulteto mokslininkų sukurtais sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiaujame su užsakovais vykdydami veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų bei plėtros projektų. Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau