Mokslas

KTU SHMMF mokslininkai vykdo svarbius mokslinius tyrimus prioritetinėse Universiteto mokslo kryptyse, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, organizuoja konferencijas. Fakulteto padaliniai ir personalas ženkliai prisideda prie strateginių Universiteto tikslų, o fakulteto mokslininkų ekspertinė nuomonė yra vertinama tiek mokslo, tiek visuomenės informavimo srityse.

Tyrimų kryptys

Tyrimų vizija – kuriant edukologijos mokslo fundamentalias ir taikomąsias žinias, padėti vystyti Lietuvos sumanią visuomenę, sukaupiant edukacinių žinių tezaurą, kad Lietuvoje gyvenantiems žmonėms ir Lietuvos piliečiams, gyvenantiems svetur, galėtų būti sukurtos edukacinės sąlygos įsitraukti į aktyvų gyvenimą ir darbo veiklą.

Tyrimai susiję su šiuolaikinės visuomenės kompleksiškumo, grėsmių, vystymosi iššūkių moksliniu pažinimu. Horizontaliąja mokslinių tyrimų dedamąja yra rizikos ir saugumo studijos. Mokslo grupės tapatybę apibrėžia akcentai pilietinės visuomenės ir darnios socialinės raidos tyrimams.

Šių mokslo tyrimų laukas – eksperimentinis, tarpkryptis ir inovatyvus, apibūdinamas naujadaru „Numanities” (new humanities – naujieji humanitariniai mokslai). „Numanities“ siekia užtikrinti, kad pažanga būtų vyksmas, judantis ne pirmyn ar atgal, o labiau link objekto (žmonių, aplinkos, kt.).

Analitinių perspektyvų laukas: akustinės bei vizualiosios kultūros sintezė, kalbos technologizacija bei naujųjų medijų „raštingumas“, nelinijinis naratyvas bei revoliucinė „mobility turn“ paradigma, kultūros vartotojų socialinės charakteristikos, kritinė medijų teorija bei medijų istorinė ir kultūrinė sklaida.

Vertimo tyrimų grupės tikslas yra vykdyti aukščiausio lygio tarpkrypčius vertimo, vertimo technologijų kalbos industrijoje tyrimus užtikrinant mokslo ir studijų sąveiką mokslu grindžiamose vertimo ir lingvistikos studijų programose.

Viešojo valdymo tarpdisciplininė (apjungiant viešojo administravimo, politikos, teisės, ekonomikos ir kt. mokslus) prigimtis lemia tiriamų klausimų įvairiapusiškumą bei kompleksiškumą. Tyrimai apima veiklos valdymo aspektus daugiapakopėje viešojo valdymo sistemoje įvairiuose kontekstuose/ viešojo valdymo srityse.

Mokslo grupės

Edukaciniai tyrimai
Viešojo valdymo tyrimai
Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis
Vertimo tyrimai
Skaitmeninė kultūra, komunikacija ir medijos
Semiotikos institutas

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Suintensyvėjo mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas tarptautinėse ir tarptautinėse pripažintose leidyklose leidžiamuose leidiniuose. Tyrėjai ėmėsi lyderystės pozicijų tarptautiniuose profesiniuose tinkluose, plečia ekspertinių veiklų apimtis (yra svarbių tarptautinių mokslo organizacijų ekspertai, mokslo žurnalų redkolegijų nariai ir kt).

Fakultete tyrimus vykdo jaunieji mokslininkai. Per pastaruosius du metus buvo apgintos šios disertacijos:

PAVARDĖ,
VARDAS
DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO
VADOVAS
GYNIMO
METAI
Žalkauskaitė Ugnė Perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką fenomenas Lietuvoje: neįgalaus jaunimo atvejis Brazienė R. 2016
Budrys Robertas Statistinis tradicinio lietuvių dainavimo dermių tyrimas: akustinis ir kognityvus aspektai Ambrazevičius R. 2016
Trainauskienė Sigita Parlamento vaidmuo užsienio politikos formavime: naujosios demokratijos atvejis Krupavičius A. 2015
Jurkevičienė Jurgita Elektroniniai socialiniai tinklai naujosiose socialinėse medijose: dalyviai ir jų veiklos Krupavičius A. 2015
Eidimtas Andrius Edukaciniai veiksniai, darantys įtaką racionalaus sprendimo stoti į universitetą sėkmei Jucevičienė P. 2015
Juknevičienė Vita Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo vystymas Domarkas V. Jucevičius R. 2015

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Fakultete teikiamos tokios mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos:
Fakultete vykdomi tyrimai apima įvairias sritis susijusias su edukacija, politika, sociologija, valdymu, karjera, darbu, Europos Sąjunga, menotyra, kalbomis, vertimu, lingvistika, komunikacija, medijomis, filosofija, psichologija, visuomene, pilietiškumu, valstybės tarnyba, muzika, švietimu, sveika gyvensena ir kt.

KTU Atviros prieigos centras

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.
Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Mokslo projektai

Tarptautiniai projektai

HORIZON 2020: “Europos socialinių mokslų duomenų archyvų infrastruktūros stiprinimas ir plėtra” (CESSDA-SaW)
(2015–2017, vadovas – dr. Algis Krupavičius)
HORIZON 2020: “OpenAIRE 2020”
(2014 – 2017, vadovas – dr. G. Tautkevičienė)
ERASMUS + programa: „European Literacy and Citizenship Education-ELlClT+“
(2014-2017, vadovas KTU – habil. dr. P. Jucevičienė)
ERASMUS + programa: Risk and Security Governance Studies within Baltic – Nordic Academic Community of Practice
(2015-2018, vadovas – dr. E. Gaulė)
ERASMUS + programa: Developing programs for Access of Disadvantaged groups of People and Regions to higher Education (DARE)
(2014-2017, koord. prof. P. Jucevičienė)
2016 – 2019 m. Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro prioriteto “Sujungta bendroji skaitmeninė rinka” priemonė “Piliečių teisių įgalinimas per naujas informacines ir komunikacines technologijas (ECIT): “Maži vaikai (0-8) ir skaitmeninės technologijos“
(2016 – 2019, vadovė prof. dr. Vilmantė Liubinienė, koordinuojantis pagrindinis partneris – Italija)

Nacionaliniai projektai

LMT Mokslinių grupių projektas: “Ekologinio kompensavimo suvokimas ir praktikos: miestų infrastruktūros projektai Lietuvoje ir Švedijoje” (EnCom)
(2015–2017, vadovas – dr. A. Balžekienė)
LMT Mokslininkų grupių projektas: „Partijų ir interesų grupių sąveika: pobūdis, priežastys, pasekmės“ (PIGS)
(2015–2017, vadovas – dr. L. Šarkutė)
2016–2018 m. VLKK programos „Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida“ projektas: „Baigiamųjų darbų tvarkyba“
(vadovė doc. dr. J. Mikelionienė)
Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ projektas: Lietuvos vidinių ir išorinių grėsmių kognityvinis žemėlapis: elito ir visuomenės sinergijos ir sankirtos (GREKO)
(Vadovas – dr. A. Lašas. Trukmė 2015–2017)

Reikšmingiausios publikacijos

Pavadinimas
Bendikienė, Regita; Bertašius, Mindaugas; Čiuplys, Antanas; Navasaitis, Jonas; Žaldarys, Gintautas. Excavations of ironware of the third–fifth century from Marvele necropolis (Lithuania) // Archaeological and anthropological sciences. Berlin: Springer. ISSN 1866-9557. 2017, vol. 9, iss. 00, p. [1–21]. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science); Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Scopus; Current Contents/Social & Behavioral Sciences; Current Contents/Arts & Humanities]. [M.kr. 08T]. [IF: 1,844 (2016, SCIE)] [SNIP: 0,866; SJR: 1,056 (2015, Scopus)].
Horbačauskienė, Jolita; Kasperavičienė, Ramunė; Petronienė, Saulė. Translation studies: translator training vs employers’ expectations // Journal of language and cultural education. Berlin: De Gruyter Open. ISSN 1339-4045. 2017, vol. 5, iss. 1, p. 145-159. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); ERIH PLUS]. [M.kr. 04H].
Janiūnaitė, Brigita; Petraitė, Monika. Interactions among open innovation activities, organizational learning and competence in business and public organizations: issues of measuring // Proceedings of the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 15-16 September, 2016, Jyväskylä, Finland / edited by I. Aaltio, M. T. Eskelinen. Reeading: ACPI, 2016, ISBN 9781911218074. p. 328-335. [Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities]. [M.kr. 03S]. [Indėlis: 0,500]
Keturakis, Saulius. „McLuhan Inc.“: kaip jam tai pavyko? // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2017, Nr. 90, p. 71-81. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Scopus; Humanities International Complete; The Philosopher’s Index; CEEOL]. [M.kr. 01H] [SNIP: 0,027; SJR: 0,150 (2015, Scopus)]. [Indėlis: 1,000]
Klizienė, Irina; Sipavičienė, Saulė; Vilkienė, Jovita; Astrauskienė, Audronė; Cibulskas, Gintautas; Klizas, Šarūnas; Čižauskas, Ginas. Effects of a 16-week Pilates exercises training program for isometric trunk extension and flexion strength // Journal of bodywork and movement therapies. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1360-8592. 2017, vol. 21, iss. 1, p. 124-132. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; CINAHL Complete; EMBASE; Ingenta Connect; Nursing Resource Center; ScienceDirect; SPORTDiscus with Full Text]. [M.kr. 07S] [SNIP: 0,882; SJR: 0,530 (2015, Scopus)]. [Indėlis: 0,571]
Lašas, Ainius. Behind the storefront of democracy: the case of media–politics relations in Lithuania // Journalism. Thousand Oaks, CA: Sage. ISSN 1464-8849. 2017, vol.00, iss. 00, p. [1-18]. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus]. [M.kr. 02S]. [IF: 1,484 (2016, SSCI)] [SNIP: 1,849; SJR: 1,932 (2015, Scopus)].
Lašas, Ainius; Garcia-Retamero, Rocio; Jankauskaitė, Vaida; Simonaitytė, Vitalija. Living in the past: the impact of victimization memory on threat perceptions // Memory studies. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. ISSN 1750-6980. 2017, vol. 00, iss. 00, p. [1-17]. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus]. [M.kr. 02S]. [IF: 0,966 (2016, SSCI)] [SNIP: 1,227; SJR: 0,322 (2015, Scopus)]
Morkevičius, Vaidas; Norkus, Zenonas. Towards rediscovery of social class after the post-communist transition: a comparative neo-weberian analysis of Baltic states // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2017, t. 28, Nr. 2, p. 128-138. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; SocINDEX with Full Text; The Philosopher’s Index; CSA Sociological Abstracts; CEEOL]. [M.kr. 02S]. [IF: 0,686 (2016, SSCI)] [SNIP: 0,485; SJR: 0,605 (2015, Scopus)].
Paunksnis, Šarūnas. Into the wild: otherness, desire and transforming film form in Hindi cinema // Archiv orientalni : quarterly journal of African and Asian studies. Praha: Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences. ISSN 0044-8699. 2016, vol. 84, iss. 1, p. 139-158. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Scopus]. [M.kr. 01H] [SJR: 0,100 (2015, Scopus)].
Šiugždinienė, Jurgita; Gaulė, Eglė; Rauleckas, Rimantas. In search of smart public governance: the case of Lithuania // SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, political sciences, law, finance, economics and tourism, 6-9 April, 2016, Vienna, Austria : conference proceedings, Vol. 1. Sofia: STEF92 Technology, 2016, ISBN 9786197105513. p. 229-236. [Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (Web of Science)]. [M.kr. 03S]. [Indėlis: 1,000]
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku