Edukacinės kompetencijos centras

modernus, atviras visuomenei, socialiai aktyvus, Lietuvos mastu pripažintas edukacinės patirties kaupimo, kvalifikacijos tobulinimo, mokslo žinių ir kompetencijos sklaidos centras.

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukacinės kompetencijos centras yra LR Švietimo ir mokslo ministerijos akredituota institucija (įsakymas 2017-02-22 Nr. V-96), vykdanti suaugusiųjų, didžiąja dalimi, mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

EKC vizija – modernus, atviras visuomenei, socialiai aktyvus, Lietuvos mastu pripažintas edukacinės patirties kaupimo, kvalifikacijos tobulinimo, mokslo žinių ir kompetencijos sklaidos centras.

EKC misija – skleisti edukologijos žinias, plėtoti edukacines inovacijas ir tokiu būdu prisidėti prie švietimo ir ugdymo srityje dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo.

Neformaliojo švietimo programų kūrimas ir įgyvendinimas grįstas naujausiomis mokslo žiniomis ir pažangiomis pedagoginėmis praktikomis, pedagogų konsultavimas, projektų rengimas ir įgyvendinimas, darbas su mokyklų bendruomenėmis teikiant individualizuotus, mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatus atliepiančius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

EKC bendradarbiauja su 32 partneriais – bendrojo ugdymo mokyklomis, profesinėmis mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Ypač glaudi partnerystė yra su KTU gimanazija, KTU inžinerijos licėjumi, KTU Vaižganto progimnazija.

Kontaktai

Donata Lisaitė
Edukacinės kompetencijos centro direktorė

A. Mickevičiaus g. 37-1201, Kaunas
mob. tel. +370 652 81294
e. p. donata.lisaite@ktu.lt

 

Mokymai ir paslaugos

EKC  programų banke yra 66 institucinio lygmens neformalaus švietimo programos, skirtos pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. Neformaliojo švietimo programos pedagogų kvalifikacijai tobulinti gali būti vykdomos tradiciniu ir virtualiu būdu.

Kviečiame mokyklų vadovus ir pavaduotojus skirti laiko savo profesiniam augimui ir dalyvauti seminare „Nuo strateginio planavimo link strateginio valdymo kultūros mokykloje“.
Seminarą organizuoja Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukacinės kompetencijos centras. Seminaras įvyks 2019 m. balandžio 23 d., KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, (A. Mickevičiaus g. 37 – 110, Kaunas):

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMAI

Kviečiame mokyklų bendruomenes ir pedagogus rinktis kvalifikacijos tobulinimo mokymus pagal neformaliojo švietimo programas

Programų sąrašas

Mokyklų bendruomenėms ir mokytojams teikiame konsultacijas šiose srityse:

Aukštasis mokslas
Socialinė pedagogika
Ugdymo institucijos vadyba
Švietimo politika
Pedagogų rengimas
Mokytojo vaidmenys ir veikla
Didaktika ir mokymasis mokytis
Ugdymo turinys (planavimas ir organizavimas)

Dėl konsultacijų laiko suderinimo prašome kreiptis elektroniniu paštu arba telefonu.

 

Lektoriai

EKC pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų kūrėjai ir lektoriai yra itin aukštos kompetencijos Universiteto dėstytojai, turintys praktinę patirtį dirbant su mokytojais. Didžioji dalis lektorių yra KTU Socialinių, humanitarinių mokslų fakulteto Edukologijos katedros dėstytojai. Nuo 2016 m. EKC naujas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas kuria, bendradarbiaujant su Cheminės technologijos fakulteto dekanu, profesoriumi Eugenijumi Valatka, Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekane, docente Brone Narkevičiene, Fizikos katedros vedėju, profesoriumi Giedriumi Laukaičiu.

Toliau pristatomi EKC pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų lektoriai bei jų mokslinės ir/ar praktinės veiklos sritys:

 
Lekt. Audronė Astrauskienė Sveikatinimo edukacinės technologijos, kūno kultūra, tinklinis.
Doc. dr. Aldona Augustinienė Ugdymo psichologija, ugdymas karjerai, socialinė atsakomybė, pedagogų rengimas, el. mokymas(is), lietuvių kalbos mokymas ir mokymasis, mentorystė ir reversinė mentorystė.
Doc. dr. Gintautas Cibulskas Švietimo vadyba, lyderystė, mokslinių tyrimų metodologija, Lyderystės vystymas ir raiška, pokyčių organizacijoje valdymas, strateginis planavimas organizacijoje, švietimo sistemos bei jos organizacijų valdymas, asmenybės potencialas ir jo realizavimo galimybės, socialiniai tyrimai.
Prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė Edukologijos mokslo metodologinės problemos, šiuolaikinės ugdymo sistemos, mokymosi aplinkos, kompetencijų vystymo ir pripažinimo, edukacinių novacijų, aukštojo mokslo modernizavimo, švietimo vadybos, organizacijos elgsenos klausimai.
Doc. dr. Irina Klizienė Asmenų, dėl sveikatos problemų (patiriančių nespecifinį/lėtinį nugaros skausmą, motorinės sistemos atsparumas ūminiam raumenų skausmo sindromui) esančių atskirtyje, įtraukimas į aktyvų visuomeninį gyvenimą, sveikatinimo edukacinės technologijos, profesinė sveikata.
Prof. dr. Giedrius Laukaitis Šiuolaikinė fizika ir demonstracijos pamokose.
Doc. dr. Bronė Narkevičienė Įdomioji matematika, gabiųjų vaikų mokymas, pasiruošimas matematikos brandos egzaminui.
Lekt.Vytautas Pliauga Kūno kultūra, krepšinis.
Doc. dr. Vilija Stanišauskienė Ugdymas karjerai, karjeros kūrimas, suaugusiųjų mokymasis.
Prof. dr. Edita Štuopytė Socialinis ugdymas bendruomenėje, vaikų socializacijos problemos, nevyriausybinių organizacijų socialinė edukacinė veikla bendruomenėje, socialinė edukacinė pagalba pabėgėliams ir migrantams.
Prof. dr. Eugenijus Valatka Šiuolaikinė instrumentinė analizė chemijos pamokose.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku