11–12 klasės literatūros kursas

Kviečiame į lietuvių kalbos mokytojo eksperto dr. Mindaugo Grigaičio paskaitų ciklą Teorijos ir praktikos dermė: kaip pasiremti privalomų autorių kūryba rašant VBE rašinį?

Per paskaitų ciklą bus pakartotas ir apibendrintas 11–12 klasės literatūros kursas, akcentuojami svarbiausi kūrinių turinio ir raiškos aspektai, nurodomos sąsajos su kontekstais. Po teorinių paskaitų vyks praktiniai seminarai, kuriuose bus mokomasi panaudoti gautą informaciją rašant rašinius ar pastraipas. Kiekvienos praktinio seminaro-paskaitos pabaigoje vyks konsultacijos: klausytojai galės užduoti klausimus, diskutuoti. Paskaitos bus įrašomos, o įrašai bus prieinami šiame puslapyje.

 

Paskaitos

Tautos gynimo scenarijai Lietuvos literatūroje | Balandžio 29 d. 15:00 val. 

Mikalojus Daukša, Jonas Radvanas, Vincas Kudirka, Justinas Marcinkevičius

Pristatomi nurodytų autorių literatūriniai ir istoriniai kontekstai, nurodomos pagrindinės kūrinių temos ir idėjos. Siejant kūrinius su istorine situacija pristatoma, kokie istoriniai motyvai lėmė autorių pasirinkimą ginti tautinę tapatybę, kokios laikotarpio tendencijos formavo jų kūrinių raišką.

Paskaitos įrašas: 

Romantizmo literatūros dominantės | Gegužės 4 d. 15:00 val. 

Adomas Mickevičius, Antanas Baranauskas, Maironis

Pristatomi svarbiausi romantizmo literatūros bruožai, pagal juos analizuojami nurodytų autorių kūriniai. Daugiausiai dėmesio skiriama romantinio herojaus portreto, žmogaus ir gamtos, idealo ir tikrovės, istorinės atminties temų analizei.

Paskaitos įrašas:

Naudinga medžiaga:

Krikščionybės ženklai literatūroje | Gegužės 6 d. 15:00 val.

Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Kristijonas Donelaitis, Jonas Biliūnas, Šatrijos Ragana, Juozas Tumas-Vaižgantas

Išryškinami krikščioniški minėtų autorių kūrinių bruožai, analizuojamos žmogaus ir Dievo, žemiškojo ir amžinojo gyvenimo santykio temos, gilinamasi į gėrio ir blogio, nuolankumo, pasiaukojimo problemas. Pasiūlomos analizuojamų kūrinių sąsajos su Biblija, Dantės „Dieviškąja komedija“, Fiodoro Dostojevskio romanu „Nusikaltimas ir bausmė“.

Paskaitos įrašas:

Naudinga medžiaga:

Konflikto raiškos būdai dramos kūriniuose | Gegužės 10 d. 15:00 val.

Viljamas Šekspyras, Johanas Volfgangas Gėtė, Vincas Krėvė

Pristatoma dramos kūrinių specifika. Analizuojami veikėjų konfliktai su aplinka, gilinamasi į jų poelgių motyvus. Aptariamos humanistinių vertybių krizės, mokslinio žinojimo ribotumo, žmogaus prigimties nerimastingumo, išbandymo ribinėje situacijoje temos. Pasiūlomos aktualizacijos galimybės (sąsajos su teatro spektakliais, filmais).

Paskaitos įrašas:

Modernizmas lietuvių prozoje ir poezijoje | Gegužės 13 d. 15:00 val.

Vincas Mykolaitis-Putinas, Jonas Aistis, Henrikas Radauskas, Marius Katiliškis

Aptariami svarbiausi modernizmo bruožai, gilinamasi į individo ir aplinkos konfliktą, subjekto vidinio pasaulio vaizdavimą ir tikrovės transformavimo nurodytų poetų kūryboje, pristatomos psichoanalitinio literatūros analizės metodo galimybės analizuojant modernios prozos kūrinius. Aptariami rašiniai, kuriuose prozos kūriniai analizuojami iš dialogo filosofijos perspektyvos.

Paskaitos įrašas:

Naudinga medžiaga:

Ekspresionizmas ir egzistencializmas literatūroje | Gegužės 18 d. 15:00 val.

Francas Kafka, Jurgis Savickis, Alberas Kamiu, Antanas Škėma

Pristatomi ekspresionizmo ir egzistencializmo bruožai. Daugiausiai dėmesio skiriama individo ir visuomenės konflikto, laisvės, autentiškumo, susvetimėjimo ir gyvenimo prasmės paieškų, trauminių patirčių temų analizei. Gilinamasi į sudėtingo vidinio pasaulio personažo vaizdavimo būdus, daromos sąsajos su moderniosios dailės kūriniais.

Paskaitos įrašas: 

Naudinga medžiaga:

Katastrofų literatūros problemos | Gegužės 20 d. 15:00 val.

Salomėja Nėris, Bronius Krivickas, Vytautas Mačernis

Aptariamas žmogaus ir istorijos santykis analizuojamų autorių kūriniuose, moralinių žmogaus pasirinkimų priežastys ir pasekmės, būties apmąstymai ribinėje situacijoje. Pristatomi skirtingų laikysenų katastrofų situacijoje scenarijai, analizuojamos, kaltės, stojiškumo, kovos už idealus, santykio su praeitimi, būties nepažinumo ir žmogaus trapumo temos ir jų literatūrinė raiška nurodytų autorių kūryboje.

Paskaitos įrašas:

Naudinga medžiaga:

Totalitarizmo kritika literatūroje | Gegužės 25 d. 15:00 val.

Balys Sruoga, Česlovas Milošas, Juozas Aputis

Analizuojamos asmens totalitarizmo akivaizdoje situacijos, pasipriešinimo totalitarizmo nešamam blogiui scenarijai. Aptariamos žmogaus prigimties dvilypumo, blogiui įsigalėti leidžiančio prisitaikėliškumo, pilietinio ir moralinio pasyvumo problemos. Jos aktualizuojamos aptariant sociologinius straipsnius, analizuojančius, kaip potrauminiu laikotarpiu jaučiasi žmonės, kurie yra tiesiogiai susidūrę su totalitarizmo žiaurumais.

Naudinga medžiaga:

Lietuvių poezijos modernizavimas sovietmečiu | Gegužės 27 d. 15:00 val. 

Sigitas Geda, Marcelijus Martinaitis, Judita Vaičiūnaitė

Aptariamos poezijos modernizavimo sovietmečiu tendencijos, orientuojamasi į gaivališkos poetinės vaizduotės, agrarinės pasaulėžiūros ženklus, miesto tematiką sovietmečio poezijoje. Analizuojamos modernios poetinės kalbos specifika, vaizduotės ir tikrovės santykio problema, poezijos galios kurti ir transformuoti tikrovę.

Paskaitos įrašas:

Naudinga medžiaga:

Postmodernizmo ženklai lietuvių literatūroje | Birželio 1 d. 

Susitikimas nuotoliniu būdu nevyks. Pateikiamos anksčiau įrašytos lekt. Mindaugo Grigaičio paskaitos šia tema.

Aidas Marčėnas, Jurgis Kunčinas, Marius Ivaškevičius

Aptariami svarbiausi postmodernios literatūros bruožai, daugiausiai orientuojamasi į kalbos ir prasmės, santykio su tradicija problemas. Gilinamasi į pastišo, intertekstualumo, autentiškumo (ne)galimumo problemas, tautiškumo stereotipų dekonstravimą, literatūros kaip žaidimo ir literatūros kaip maišto funkcijas.


Papildomai rekomenduojama pažiūrėti ir ankstesnę lietuvių kalbos mokytojo eksperto dr. Mindaugo Grigaičio paskaitą apie rašinių rašymą:

Daugiau pasiruošimo kitų dalykų brandos egzaminams paskaitų:

 

Susipažinkite su projekto partneriu KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetu ir jo vykdomomis studijų programomis:

Bakalauro studijų programos

 Visos KTU Bakalauro studijų programos: čia

Neradote reikiamos informacijos? Susisiekite: shmmf.mokykloms@ktu.lt