Studentų konferencija 2021

Studentų mokslinė konferencija „SMILES 2021: SOCIALINIAI, HUMANITARINIAI MOKSLAI IR MENAI ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE“ vyks 2021 m. lapkričio 19 d., virtualiai.

Kviečiame įvairių mokslo sričių, krypčių bei studijų pakopų studentus ir jaunuosius mokslininkus dalyvauti konferencijoje, diskutuoti apie mokslines ir praktines problemas bei pristatyti savo tyrimų rezultatus! Visi straipsniai, atitinkantys mokslo straipsniams keliamus reikalavimus, bus publikuojami elektroniniame konferencijos leidinyje. Pranešimai ir straipsniai gali būti rengiami lietuvių ar anglų kalba. Geriausi straipsniai bus siūlomi publikuoti moksliniuose žurnaluose.

Kviečiame registruotis ir pateikti pranešimo santrauką iki 2021 m. spalio 29 d.
Kilus klausimams, kreiptis el. paštu: ieva.jukniene@ktu.lt

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas

 • Šiuolaikinis švietimas bei ugdymas: iššūkiai ir sprendiniai;
 • Šiuolaikinis viešasis valdymas: dabarties iššūkiai ir ateities tendencijos;
 • Kalba, vertimas, technologijos;
 • Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis;
 • Skaitmeninė kultūra ir filosofija;
 • Komunikacija: dabartis ir ateities tendencijos.

The Scientific Student Conference “SMILES 2021: SOCIAL SCIENCES, ARTS AND HUMANITIES IN CONTEMPORARY SOCIETY” is approaching! The Conference will be held online on 19 November 2021.

Hereby we invite young researchers and students of all areas of science and all cycles of studies to attend the Conference, to participate actively in the discussions, and to contribute presentations of their own work! Articles meeting the requirements will be published in the conference e-proceedings. The reports and the articles are to be presented in Lithuanian or in English. The best articles will be offered for publication in scientific journals.

You are kindly invited to register by 29 October 2021.

All Conference-related questions should be sent to: ieva.jukniene@ktu.lt

Participation in the conference is free

 • Contemporary Education: Issues and Solutions;
 • Contemporary Public Administration: Current Challenges and Future Trends;
 • Language, Translation, Technologies;
 • Civil Society and Sustainable Development;
 • Digital Culture and Philosophy;
 • Communication: present and future trends.

REGISTRACIJA | REGISTRATION ⇓

Registracija uždaryta.

Registration is closed.

 

Publikacijos | Publications

Pagal konferencijos pranešimus parengtų publikacijų lauksime iki 2021 m. gruodžio 19d.
We will be waiting for the prepared publications after the conference, until 2021 December 19.